unportal
  • Imprimeix

Preus de la matrícula

Un curs sencer costa entre 1.657 i 2.513 e., segons el grau

 


El preu públic dels graus per al curs 2019-2020 oscil·la entre els 1.657 i els 2.513 euros, aproximadament, per un curs sencer.

Els estudis es classifiquen en tres categories (coeficient d'estructura docent A, B o C), d'acord amb el seu cost en equips i instal·lacions.

El preu més baix correspon a les titulacions que pertanyen al coeficient A i el més alt, al C (a l'annex 2 de l'enllaç del Decret de Preus, a peu de pàgina, es pot consultar el coeficient de totes les titulacions).

Des del curs 2012-2103 es pot obtenir una rebaixa del preu del crèdit segons el llindar de renda familiar de l'estudiant (ingressos, nombre de membres de la unitat familiar i patrimoni). Així, els que es troben entre els llindars 1 i 5 es poden beneficiar de les beques Equitat de la Generalitat.

L'impacte d'aquests tipus d'ajuts és reduït i el gruix dels estudiants acaba pagant el preu màxim (el que s'estableix per al llindar 6). El pagament de la matrícula es pot fraccionar.

Les rendes més baixes (llindar 0) tenen accés a les beques del Ministeri d'Educació.


Tres categories de preus vinculades als llindars de renda


Set llindars de renda

Un cop sabut el coeficient de l'estudi de grau triat, s'ha de conèixer el llindar de renda en què es troba l'estudiant. Hi ha set trams diferents (del 0 al 6). El nombre d'integrants de la família i la suma d'ingressos determina el llindar en què es troba cadascú.

Per exemple, l'alumne que forma part d'una unitat familiar que, a efectes de la declaració de la renda, està formada per quatre membres i supera els 48.349 euros d'ingressos nets anuals, haurà de pagar el preu màxim, o sigui 25,27 euros per crèdit si es tracta d'un grau del coeficient A; 35,77 euros si és del coeficient B, i 39,53 si és del C.

Si tenim en compte que un curs complet consta de 60 crèdits, la matrícula li costarà entre 1.516 euros, si fa Dret, i 2.372 si opta per Medicina. A banda, haurà de satisfer 141 euros més de despeses de gestió administrativa.
 


Ajuts

El sistema d'ajuts instaurat per la Generalitat el 2012 permet que els estudiants amb una renda familiar situada entre els llindars 1 i 5 puguin aconseguir una subvenció parcial del preu de la matrícula, batejada com a beca Equitat, que redueix el preu del crèdit entre un 10% i un 80%. Els alumnes amb una renda de nivell 0 són els que tenen dret a rebre una beca del Ministeri d'Educació si compleixen els requisits acadèmics exigits.
 

Exempcions

Els estudiants de famílies nombroses de categoria especial estan exempts del pagament de la matrícula. Els que pertanyen a la categoria general paguen el 50%.

Els que tenen matrícula d'honor com a mitjana de l'expedient de batxillerat o són premi extraordinari de batxillerat també tenen dret a l'exempció el primer any del grau. En anys successius, els crèdits universitaris amb matrícula d'honor donen dret a la gratuïtat d'un nombre idèntic de crèdits en el curs en què es matriculi l'estudiant.

Els matriculats amb un índex de discapacitat igual o superior al 33% i les víctimes d'actes de terrorisme i violència de gènere tenen la matrícula gratuïta.

Les famílies monoparentals gaudeixen també de beneficis.
 

Recàrrecs per a segones, terceres i quartes matrícules

Quan l'estudiant es matricula d'un crèdit per segona vegada el preu s'encareix, multiplicant-se per 1,2; si és la tercera matrícula, es multiplica per 2,6, i quan es tracta de la quarta matrícula, per 3,6.
 

Pagament

A l'hora de matricular-se, tothom haurà de satisfer com a màxim el 60% de l'import que li correspon pagar. La resta s'haurà de fer efectiu al mes de desembre. A totes les universitats públiques és possible fraccionar el preu de la matrícula en 10 mensualitats. Els que tenen dret a rebre una beca del Ministeri d'Educació no hauran d'entregar cap quantitat d'entrada fins que no es resolgui de forma definitiva la petició de gratuïtat.
 
 

Beques i ajuts

Resultats selectivitat

La selectivitat

T'ajudem a triar estudi

Top 20 públic

Top 10 privat

Màsters universitaris