Utilitzem cookies pròpies i de tercers per analitzar la teva navegació amb fins estadístics. Per consultar més informació visita la nostra pàgina de Política de cookies o canvia la configuració de cookies
Acceptar i seguir navegant
 
unportal
 • Imprimeix

El nou Batxillerat

Aquest any augmenta l'optativitat a primer curs

 


Aquest setembre s'ha implantat un nou Batxillerat que redueix les hores reservades a matèries comunes i de modalitat per ampliar la franja horària d'optatives, que es podran triar independentment de la modalitat escollida. El nou model només s'aplica durant el curs 2022-2023 a primer.

El currículum comú passa de 14 a 12 hores setmanals, mentre que a les matèries de modalitat s'hi dedicaran un mínim de 9 hores en lloc de 12.

Per contra, les matèries optatives, que fins ara eren voluntàries, s'inclouen dins del currículum obligatori amb una càrrega de 9 hores setmanals, si bé 3 d'aquestes es podran destinar a cursar una matèria de modalitat.

Els centres disposaran de 3 cursos per implantar les diverses franges d'optativitat.

Aquest 2022-2023 també s'ha estrenat una nova modalitat de Batxillerat, el Batxillerat General, que com a prova pilot s'imparteix en 13 centres.


Les principals novetats


El nou Batxillerat, que deriva de l'aplicació de la llei estatal, la LOMLOE, manté les tres modalitats de Batxillerat actuals i n'incorpora una de nova, el Batxillerat General, si bé aquest 2022-2023 només s'imparteix de forma pilot en 13 centres.

Una altra novetat és l'oficialització de dues vies dins del Batxillerat d'Arts, el d'Arts Plàstiques, Imatge i Disseny i el de Música i Arts Escèniques.

Els centres educatius disposaran de 3 anys per aplicar de manera progressiva la implantació de les assignatures optatives d'acord amb el decret del Departament d'Educació, però la reducció de les hores de matèries comunes i de modalitat i l'increment d'optatives és d'obligat compliment el 2022-2023.

Una part comuna i una part diversificada que creix


Hi ha una part del currículum del Batxillerat que és comuna a totes les modalitats (les matèries comunes).

Està formada per les assignatures que s'han de cursar obligatòriament, al marge de la modalitat triada. 

El curs 2022-2023, les matèries comunes a 1r es redueixen de 14 a 12 hores setmanals amb la desaparició de Ciències per al Món Contemporani.

N'hi ha 5 a primer curs, a les quals cal afegir Tutoria i l'inici del Treball de Recerca.

A 1r, totes són de 2 hores setmanals menys Llengua estrangera, que és de 3h.

A segon curs, les matèries actuals es mantenen sense canvis.La resta del currículum varia en funció de la modalitat escollida i de la tria d'assignatures de modalitat.

El 2022-2023 els estudiants de 1r tenen d'ofici menys hores d'assignatures de modalitat: 3 matèries de 3 hores cadascuna (un total de 9h), en lloc de 4 matèries de 4 hores cadascuna, que era el que cursaven fins ara en la majoria dels casos (un total de 16 hores), tot i que el mínim era de 12h.

Els nous alumnes de Batxillerat han de fer 9 hores d'assignatures optatives (dividides en blocs de 3h setmanals) que poden triar d'entre les diferents modalitats. El decret preveu, però, que una d'aquestes optatives, la de caràcter anual, es pugui substituir per una de modalitat.

La resta d'optatives, d'acord amb el nou decret, s'ofereixen trimestralment, i l'estudiant pot canviar-les cada trimestre, si bé el període de transitorietat ofereix la possibilitat que fins el 2025-2026 aquestes matèries puguin ser anuals.

Per completar l'etapa segueix sent necessari realitzar un Treball de Recerca que compta un 10% de la nota final de Batxillerat.

Les matèries per modalitats


Les matèries de modalitat constitueixen la part diversificada del currículum i se n'han de fer 3 per curs, totes de 3 hores setmanals.

Una d'aquestes és la matèria obligatòria de modalitat, és a dir, la que cal cursar obligatòriament dins de la modalitat escollida.

En algunes modalitats, hi ha més d'una opció a l'hora d'escollir la matèria de modalitat obligatòria.

 

 

 

Modalitat General


La nova modalitat de Batxillerat General està pensada per a l'alumnat que no manifesta interès en cursar cap modalitat en concret.

S'adreça també a aquells que s'orienten cap a un Cicle Formatiu de Grau Superior (CFGS) després del Batxillerat o cap a un grau universitari generalista.

El Batxillerat General s'imparteix aquest curs en 13 centres públics de les ciutats d'Amposta, Badalona, Barcelona, Blanes, Lloret de Mar, Manresa, Mataró, Reus, Sant Boi de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Santa Maria de Palautordera, Tarragona i Terrassa.

 

 

Les assignatures optatives

 
Les optatives a 1r, segons la proposta del departament d'Educació, es divideixen en tres franges horàries, que corresponen a una optativa anual i dues de trimestrals, i es poden escollir d'entre qualsevol de les modalitats. Totes les optatives són de 3h setmanals.

L'optativa anual es pot substituir per una matèria addicional de modalitat.

La implantació d'optatives organtizades per trimestres, però, és una de les mesures que es podrà implementar de forma progressiva fins al curs 2025-2026, de manera que, durant aquest període, totes podran ser anuals i definides pels centres.

El nou model estableix que les optatives trimestrals proposin una temàtica diferent cada trimestre, de manera que l'alumne pugui cursar la mateixa matèria els tres trimestres o no. Així, en finalitzar el primer curs, els estudiants hauran cursat una matèria optativa anual i sis optatives trimestrals.

La franja d'optatives trimestrals permetrà cursar unitats formatives de Cicles Formatius de Grau Mitjà (que s'ofereixin dins o fora del centre) i convalidar l'estudi d'una llengua estrangera a les Escoles Oficials d'Idiomes (EOI), estudis oficials de música i dansa o la participació en algun programa de tecnificació esportiva.

OPTATIVES ANUALS A 1r DE TOTES LES MODALITATS (FRANJA 1):

 • Biomedicina
 • Formació i Orientació Personal i Professional
 • Funcionament de l'Empresa
 • Món Clàssic
 • Programació
 • Psicologia
 • Segona Llengua Estrangera
 • Optatives pròpies del centre
 • Matèries de modalitat
   

OPTATIVES ANUALS A 1r DE LA MODALITAT D'ARTS (FRANJA 1):

 • Creació Fotogràfica i Cinematogràfica
 • Formació i Orientació Personal i Professional
 • Llenguatges Artístics Contemporanis
 • Projecte de Comissariat d’Exposicions
 • Segona Llengua Estrangera
 • Optatives pròpies del centre
 • Matèries de modalitat
   

OPTATIVES TRIMESTRALS A  1r DE TOTES LES MODALITATS (FRANJA 2):

 • Creació Literària
 • Matemàtica Aplicada
 • Problemàtiques Socials
 • Reptes Científics Actuals (Biologia i Geologia)
 • Optatives pròpies del centre
 • Altres opcions: Batxibac, FP, Escola Oficial d'Idiomes
   

OPTATIVES TRIMESTRALS A 1r DE LA MODALITAT D'ARTS (FRANJA 2):

 • Música i Comunicació
 • Publicitat
 • Optatives pròpies del centre
   

OPTATIVES TRIMESTRALS A 1r DE TOTES LES MODALITATS (FRANJA 3):

 • Ciutadania, Política i Dret
 • Comunicació Audiovisual
 • Reptes Científics Actuals (Física i Química)
 • Robòtica
 • Optatives pròpies del centre
 • Altres opcions: Batxibac, FP, Escola Oficial d'Idiomes
   

OPTATIVES TRIMESTRALS A 1r DE LA MODALITAT D'ARTS (FRANJA 3):

 • Disseny en 2D i 3D
 • Taller de Creació Escènica
 • Optatives pròpies del centre

Batxillerat en 3 anys i promoció de curs


Els centres educatius podran oferir, excepcionalment, la possibilitat de cursar el Batxillerat en 3 anys, establint una distribució de les matèries al llarg de tres cursos acadèmics, una opció que es reserva per a aquells alumnes que per les seves circumstàncies personals ho requereixin.

En qualsevol cas, la durada màxima del Batxillerat serà de 4 anys.

L'estudiant amb 1 o 2 matèries suspeses de primer, podrà promocionar a segon curs matriculant-se de les matèries pendents de primer.

Si el nombre de suspensos de 1r és de 3 o 4, es podrà repetir tot el curs o bé matricular-se de les matèries de 1r que no s'hagin superat i ampliar aquesta matrícula a 2 o 3 matèries de 2n, sempre que es compti amb un pla de suport individualitzat per part del centre que programi la superació del batxillerat en 3 cursos.

Amb més de quatre assignatures suspeses, s'ha de tornar a cursar primer un altre cop.

A segon, si queden matèries penjades, no cal tornar a cursar les aprovades.

Excepcionalment, es podrà obtenir el títol de batxiller amb una matèria suspesa si es compleixen les condicions següents: que l'equip docent consideri que l'alumne ha assolit els objectius i competències vinculades al títol; que no hagi tingut faltes d'assistència continuades i no justificades; que s'hagi presentat a les recuperacions, i que la mitjana aritmètica de la resta de notes obtingudes a l'etapa sigui almenys un 5.

En aquests casos, la nota de la matèria no superada es tindrà en compte a l'hora d'obtenir la qualificació final de l'etapa.

Nocturn i a distància


Quan es compatibilitzen els estudis amb una feina, es pot cursar el Batxillerat en règim nocturn, on les classes s'inicien a partir de les sis de la tarda. En aquest cas, l'etapa té una durada de tres cursos.

El Batxillerat també es pot cursar a distància, a través de l'Institut Obert de Catalunya (IOC).

Batxillerat en francès: Batxibac


Un total de 75 centres impartiran el curs 2022-2023 el Batxibac, un programa que, a banda d'incloure les assignatures del batxillerat estàndard (LOMCE), possibilita fer una immersió en la llengua i la cultura franceses.

Els alumnes, a més del títol de batxillerat que els permet accedir al sistema universitari català i espanyol, entre d'altres, obtenen la titulació de baccalauréat (batxillerat francès) si superen una prova externa que es desenvolupa íntegrament en francès, cosa que els dóna accés directe a les universitats franceses.

El programa, fruit d'una acord entre els governs espanyol i francès, i que a Catalunya només poden oferir els centres específicament autoritzats pel Departament d'Educació, s'estructura a partir d'un currículum mixt que suposa fer una tercera part de l'horari lectiu en francès i cursar les matèries de Llengua i Literatura Franceses i Història de França.

Per accedir al batxibac cal acreditar el nivell bàsic B1 de francès del Marc europeu comú de referència per a les llengües.

Batxillerat internacional


El Batxillerat Internacional (BI) és un programa educatiu internacional amb un currículum específic determinat per l'Organització del Batxillerat Internacional (IBO) que s'ofereix en diferents centres dels cinc continents.

Està destinat a fomentar l'excel·lència educativa i es pot cursar en tres idiomes: castellà (a Catalunya, català i castellà), anglès i francès, fent especial èmfasi en l'aprenentatge de la segona llengua

Deu centres públics, a més de diversos centres privats, ofertaran a Catalunya el batxillerat internacional el curs 2022-2023: els instituts l'Alzina, Moisès Broggi i Pedralbes, de Barcelona; el Forat del Vent, de Cerdanyola del Vallès; l'Arnau Cadell, de Sant Cugat del Vallès, i l'Institut Sabadell, de Sabadell; el Jaume Vicens Vives, de Girona; el Josep Lladonosa, de Lleida; el Gabriel Ferrater i Soler, de Reus,  i el Dertosa de Tortosa.

És requisit necessari per a l'accés acreditar el nivell B2 d'anglès mitjançant el certificat oficial o a través d'una prova realitzada pel centre que confirmi que l'estudiant té aquest nivell. La càrrega horària setmanal del segon idioma és superior a la del batxillerat estàndard.

Els estudiants que superen el batxillerat internacional obtenen la doble titulació de batxillerat i batxillerat internacional.

A la pàgina oficial del BI hi ha un cercador  on es poden cercar els centres públics i privats que imparteixen aquest programa arreu del món.

I després del Batxillerat què?


Un cop s'hagi superat el Batxillerat, es pot accedir a un estudi universitari o bé a un cicle formatiu de grau superior o als ensenyaments superiors de disseny, arts plàstiques, música, dansa, art dramàtic i conservació i restauració de bens culturals.

Per accedir a un estudi universitari procedent d'un Cicle Formatiu de Grau Superior, no és necessari realitzar la prova de selectivitat, a menys que es vulgui apujar la nota mitjana de l'expedient per optar a un estudi on hi ha competència per entrar. Llavors convé presentar-se a la fase específica de la selectivitat.

Ponderacions

La selectivitat

Resultats Selectivitat

Nous graus

Graus curts

Graus en anglès

Dobles titulacions

Preus de la matrícula

T'ajudem a triar estudi

Ensenyaments artístics

Top 20 públic

Top 10 privat

CFGS

CFGM