unportal
 • Imprimeix

La selectivitat

Les PAU del 2019 es faran els dies 12,13 i 14 de juny

 


Les Proves d'Accés a la Universitat (PAU) del 2019 es realitzaran el 12, 13 i 14 de juny en la convocatòria ordinària, i el dia 26 del mateix mes se'n coneixeran els resultats.

En la convocatòria extraordinària, els exàmens tindran lloc el 3, 4 i 5 de setembre i els resultats es faran públics el 17 de setembre.

Igual que en la selectivitat del 2018, els estudiants hauran d'examinar-se obligatòriament a la fase general de l'assignatura d'Història; és a dir, ja no podran triar entre aquesta màteria i la d'Història de la Filosofia, que en l'edició passada va desaparèixer de la primera part de les PAU i va traslladar-se a la fase específica d'algunes titulacions dels àmbits de Ciències Socials i d'Arts i Humanitats, com a matèria que pondera per apujar nota.

Les altres matèries que formen part de la fase general de la selectivitat, obligatòria per a tots els alumnes de Batxillerat que vulguin accedir a la universitat, segueixen sent les tres llengües (català, castellà i llengua estrangera) més una matèria de modalitat a escollir entre les 4 comunes d'opció (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí i Fonaments de les Arts).

Concentrats. Una sessió de la prova al campus de la Ciutadella de la UPF (Foto: Pere Tordera /ARA).


En què consisteix la prova?

 • Una prova general amb cinc exercicis:

  La primera part de l’examen, anomenada fase general, que tots els estudiants de Batxillerat han de fer obligatòriament, consta de cinc exercicis.

  En aquesta primera part, l’alumne s’examina de 4 de les assignatures obligatòries de segon de Batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història) i d’una matèria de modalitat a triar entre les quatre comunes d'opció (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí, i Fonaments de les Arts).

  A la selectivitat del 2018 els estudiants ja no van poder triar Història de la Filosofia a la fase general de la selectivitat, sinó que han hagut d'optar obligatòriament per l'assignatura d'Història (d'Espanya).

 • Una prova específica per apujar nota:

  La segona part de l’examen, o fase específica, està pensada per a aquells estudiants que vulguin millorar la nota obtinguda en la fase general de la prova per tenir més possibilitats d’accedir als estudis desitjats.

  En aquesta segona fase, els alumnes poden examinar-se d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de modalitat de segon de Batxillerat vinculades a la branca dels estudis universitaris que es volen cursar. D’aquests tres exercicis, però, només se’ls tenen en compte els dos en què hagin obtingut millors qualificacions.

  L'assignatura d'Història de la Filosofia, que fins ara estava integrada en la fase general, ha passat a ser una matèria específica que pondera en alguns estudis de les branques de Ciències Socials i d'Arts i Humanitats.

  En la selectivitat del 2017 es va introduir la possibilitat que, si en la matèria de modalitat escollida a la fase general els estudiants obtenen una nota mínima de 5, se'ls pugui aplicar la ponderació en la fase específica sense que s'hi hagin de tornar a examinar. Aquesta possibilitat es manté a la selectivitat del 2019.

  Per aquesta raó en realitat són quatre les matèries que poden ponderar a la fase específica (tenint en compte que només comptaran les dues millors qualificacions un cop ponderades).

La prova és la mateixa per als titulats de Batxillerat i FP?

Els titulats d'FP poden accedir a totes les titulacions universitàries que s'oferten mentre tinguin la nota exigida. No s'han d'examinar de la fase general de la selectivitat (ja que la seva qualificació d'accés a la universitat és la nota mitjana del seu expedient formatiu), però poden presentar-se a la fase específica per millorar les seves opcions d'aconseguir una plaça.

L'examen de la fase específica dels alumnes d'FP és el mateix que el dels estudiants de Batxillerat: les matèries formen part del currículum de segon de Batxillerat i estan associades a la branca del grau que l'estudiant aspira a cursar.
 

Amb quina nota s'aprova la selectivitat?

La fase general es pot aprovar amb un 4 (tot i que perquè la selectivitat es consideri superada la mitjana amb l'expedient de Batxillerat ha de donar un resultat igual o superior a 5), mentre que, a la fase específica, cal obtenir una nota mínima de 5 en cadascun dels exàmens, que s’avalua de forma independent.
 

Quina és la qualificació mínima per accedir a la universitat i com es calcula?

De la mitjana ponderada entre la nota de la fase general de la selectivitat i l’expedient de Batxillerat en surt la nota d’accés a la universitat dels alumnes de Batxillerat.

La qualificació obtinguda a la fase general compta un 40% i la mitjana de l’expedient un 60%. La nota d’accés a la universitat ha de ser igual o superior a 5, i pot arribar a un màxim de 10.
 

Què és la nota d'admissió i com es calcula?

La nota d’admissió és la que fan servir les universitats per adjudicar les places en aquelles titulacions en què hi ha més estudiants que hi volen accedir que places ofertades.

S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades.

Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats.

El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14.


Quina validesa té la nota de superació de la prova?

La nota obtinguda a la fase general té validesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica només valdran per dos anys.
 

A quantes convocatòries es pot presentar l'estudiant?

No hi ha límit ni per a la fase general ni per a la fase específica.